Algemene voorwaarden

1.Algemeen

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door en/of voor advocaten van Advocatenkantoor Sofie De Nijs.

2. Erelonen

  • Erelonen: Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de diensten in normale omstandigheden meestal maar niet exclusief op basis van de standaarduurtarieven aangerekend. Een afrekening is evenwel mogelijk volgens het behaalde resultaat. De factuur, waarvan het bedrag verhoogd wordt met de btw volgens het geldend tarief op de datum van uitgifte, is betaalbaar bij ontvangst.
  • Voorschotten: De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
  • Niet-betaling door cliënt: Bij het uitblijven van betaling van de factuur op de vervaldag, zijn –zonder voorafgaande ingebrekestelling- verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding van 10% verschuldigd op het uitstaande bedrag, met een minimum van € 125. De advocaat behoudt zich het recht voor de uitvoering van de diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, om reden van niet-betaling van gevraagde voorschotten of van staten van erelonen en kosten na een periode van 30 dagen of meer of om een andere ernstige reden.
  • Administratieve kosten: deze kosten omvatten zonder beperkend te zijn, de kosten voor aanleg dossier, dactylografie, kopieën, telefoon, fax, aangetekend zendingen enz… en dit op basis van de op het ogenblik van de afrekening in het kantoor geldende tarieven.
  • Uitgaven/Kosten: Gemaakte uitgaven (zoals de erelonen van experten en buitenlandse advocaten, reis- en cateringkosten, kosten van koerier- en speciale verzendingsdiensten, van opzoekwerk en het binden van documenten, videoconferentie installaties, enz.) worden apart vermeld en gefactureerd aan de kostprijs.

4. Antiwitwaswetgeving

  • De advocaat is verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas en antiterrorrismefinanciering na te leven, ingeval van bijstand aan een cliënt in een onroerend goed-, vennootschaps- of financiële transactie. De advocaat dient elke mogelijke witwasoperatie en financiering van terrorrisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de Balie.

5. Aansprakelijkheid

  • De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald en is in ieder geval begrensd door de waarde van het geschil.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  • Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de Rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van alle gerezen geschillen en betwistingen.